+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
050973
Ziyaretçi Sayısı : 50973

İCRA İFLAS HUKUKUNDA “SATIŞ” “PARAYA ÇEVİRME” HACZEDİLEN ŞEYİN SATILMASI” “İHALE İLE SATIŞ”

Nasuh Hukuk
Avukat Mehmet TOPRAK

Hangi Şartlarda Pazarlık Usulüyle Satış Yapılır?

PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ

Pazarlık usulüyle satış  İİK.119 maddesinde  düzenlenmektedir. Uygulamada çok rastlanan bir satış yolu değildir. Pazarlık usulüyle satış;  Bütün alakadarların istemesi,  Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilmesi, Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilmesi ve İİK.113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen hallerin bulunması halinde, Satışa konu mahcuzun değerinin yüz bin lirayı geçmemesi durumlarında yapılabilir. Avukat Mehmet TOPRAK

-ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ

 Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmayan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar. Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartıyla üzerlerine alabilirler. Avukat Mehmet TOPRAK

Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur. Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri: Madde 121 – Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazım gelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar. İcra mahkemesi, yerleşim yerleri malum olan alakadarları davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir. (İİK 121 md.) Avukat Mehmet TOPRAK

AİLE MAL ORTAKLIĞI

 Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 121 inci maddeye göre yapılır. Kanunu Medeninin 331 inci maddesi hükümleri mahfuzdur. (İİK mad.122)

Avukat Mehmet TOPRAK

   Ankara Barosu – 2019

İlgili Yayınlar