+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
050970
Ziyaretçi Sayısı : 50970

İCRA İFLAS HUKUKUNDA “İHALENİN FESHİ”

Nasuh Hukuk
Avukat Mehmet TOPRAK

İcra Satışlarına İtiraz Yapılabilir mi?

İHALENİN FESHİ DAVASI

İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir.

İcra Müdürlükleri tarafından yapılan satışlarda usulsüzlük olması durumunda ihalenin feshi davası açılır. 

İhalenin Feshi Davası Nedir?

Cebri icra yoluyla satışı yapılan satışlarda usulsüzlük bulunduğu iddiası mevcut ise,. İhalenin feshi icra mahkemesinden şikâyet yoluyla istenebilir. Pazarlık yolu ile yapılan satışın iptali genel mahkemelerden istenebilir. Avukat Mehmet TOPRAK

Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İhalenin feshi davalarında, yetkili mahkeme, şikâyete konu ihaleyi yapan icra dairesinin bulunduğu yer İcra Mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışta ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan taşınmaz satışlarında taşınmazın bulunduğu yer İcra Mahkemesi görevli ve yetkili iken taşınır satışlarında idari yargı yeri olan Vergi Mahkemesi görevli ve yetkilidir. Avukat Mehmet TOPRAK

İhale Feshi Davası Ne Zaman Açılabilir?

İhalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde açılabilir. İhalenin yapılmasına kadar olan usulsüzlükler, en geç ihalenin yapıldığı ilk gün öğrenilmiş kabul edilir.(İİK Md. 134/2). Böylece, ihalenin feshini talep etme süresi, ihale tarihinden itibaren başlar ve sürenin sonunda ihalenin feshi talep edilmemiş ise ihale kesinleşir. Bazı istisnai durumlarda şikâyet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar. Avukat Mehmet TOPRAK

*Kendisine satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması

*Satılan taşınmazlardaki esaslı nitelikteki hatanın sonradan öğrenilmesi (Örn: Satış ilanında 200 m2 olarak belirtilen taşınmazın gerçekte daha az büyüklüğe sahip olması)

*İhalede fesat (yolsuzluk) nedenine dayanılması

Yukarıda belirtilen durumlarda şikâyet süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. İhalenin feshi davasının zamanaşımı süresi 1 yıldır.

İhalenin Feshini Kim İsteyebilir?

Taşınmaz satışlarında ihalenin feshini isteyebilecekler;

*Alacaklı

*Borçlu

*Tapu sicilindeki ilgililer

*Pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar

Taşınır satışlarında ihalenin feshini isteyebilecekler;

*Alacaklı

*Borçlu

*Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan

İhalenin feshini talep edenlerin yurt içinde adres göstermesi ve ayrıca kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini ispat etmesi gereklidir. İhalenin feshine sebep olan kişi/ilgili kendi kusuruna dayanamayacağından, ihalenin feshini talep edemez. Avukat Mehmet TOPRAK

İhalenin Feshini Gerektiren Nedenler

1-Satış hazırlıkları aşamasında olabilecek usulsüzlükler

*Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi

*Taşınmaz satışlarında satış ilanı ile satış tarihi arasında 1 aydan daha az süre bulunması

*Satışa esas alınan kıymet taktirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi

*Kıymet takdirine yönelik itirazın incelenmeden reddedilmesi

*Süresinde satış istenmemesi sebebiyle haczin düşmüş olması ya da takibin düşmesi

2-İhalenin Yapıldığı Zaman Ortaya Çıkan Usulsüzlükler

*İhalenin ilanda belirtilen tarih ve saatte  ve yasaya uygun şekliyle yapılmaması

*İhalenin ilanda belirtilen yerde yapılmaması.

*Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması, mevcut ise rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması

*İhalede tellal bulunmaması

*İhalenin başlangıç ve bitiş sürelerine riayet edilmemesi

İhaleye Fesat Karıştırılması

İsteyen herkesin ihaleye katılımın sağlanması gerekmektedir. Aksi halde malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin şeffaf ve herkesin görebileceği bir ortamda yapılmasını engelleyici dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan her türlü davranışlarda bulunulması fesat oluşturur. Avukat Mehmet TOPRAK

Satışa konu malın, ilanda ve şartnamede gösterilen özellikleri taşımaması ve bu şekilde alıcının yanılgıya düşmesi, alıcı tarafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülebilir. Örn: İhalesi yapılan taşınmazın büyüklüğünün satış ilanında gerçek büyüklüğünden daha fazla gösterilmiş olması (gerçekte 2000 m2 iken satış ilanında 3000 m2 olarak gösterilmesi gibi), 

İhalenin Feshinin Sonuçları

Mahkeme ihalenin feshine karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla alıcının ihale ile iktisap etmiş olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Bu durumda alıcının ödemiş olduğu ihale bedeli nemalarıyla birlikte alıcıya ödenir. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinden sonra, ihaleye konu mal talep üzerine icra dairesi tarafından tekrardan satışa çıkartılır. Avukat Mehmet TOPRAK

Mahkeme ihalenin feshi talebini reddederse haksız talepte bulunanı ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezasına mahkûm eder. Şayet ihalenin yapıldığı takip konut finansmanından kaynaklanıyorsa bu oran %20’ye yükseltilir. Mahkeme esasa girmeden ihalenin feshi talebin reddederse, para cezasına hükmedilmez.  Red kararı kesinleştikten sonra ihale bedeli alacaklılara ödenir ve taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kararın kesinleşmesi zorunludur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

İlgili Yayınlar