+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
050969
Ziyaretçi Sayısı : 50969

İCRA İFLAS HUKUKUNDA “BORCA İTİRAZ” HACZE İTİRAZ” “TAKİBİN DURDURULMASI”

Cebri İcra Nedir?

1-CEBRİ İCRANIN TANIMI

İcra İflas Hukuk veya cebri icra hukuku ya da takip hukuku kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Esasen, takip hukuku icra iflas hukukunun da üstünde yer alan daha genel bir kavramdır. İcra İflas Hukukunun konusu, alacaklıların alacaklarına kavuşmaları için, devlet yardımı ile borçlarını yerine getirmeyen borçlulara karşı cebri icra uygulanmasıdır.

Hukuk yolu dışında, hiçbir alacaklı borcunu zor kullanmak suretiyle tahsil edemez. Hukuk devleti ilkelerine göre cebri icra görev yetkisi devlete aittir. Cebri icra işlemi, devletin yetkili kurumları icra daireleri aracılığı ile icra memurları tarafından yapılır. Avukat Mehmet TOPRAK

İcra İflas Hukukunda Hangi Takip Yolları Mevcuttur

2-TAKİP YOLLARI

İcra İflas Hukukunda, takip aşamalarını; takip talebi, ödeme emri, haciz, haczedilen malların satılması ve paranın alacaklı kişiye ödenmesi oluşturur. İlamsız icra takibini başlatmak için herhangi bir belgeye gerek yoktur. İlamlı icra takibinde icra emri gönderilir. Ancak ilamsız icra takibinde icra emri yerine ödeme emri yollanır.

İcra İflas hukukunda alacağın dayanağına göre;

-Bir Mahkeme kararına dayanan veya İİK,nun 38.maddesinde sayılan ilam hükmünde sayılan belgelerden birine  dayanan takipler için ilamlı takip,

-Kambiyo senetlerine (senet, çek) dayalı takipler için Kambiyo senetlerine mahsus takip,

-Herhangi bir belgeye dayandırılma zorunluluğu olmayan takipler için ilamsız takip, yolları mevcuttur.

Para alacağını tahsil edemeyen veya para dışındaki bir hakkına kavuşamayan alacaklı, alacağının tahsili için, yukarıda sayılan takip yollarından birine başvurabilir. Avukat Mehmet TOPRAK

Takibe itiraz nereye ve ne zaman yapılır.?

3-TAKİBE İTİRAZ 

a)İlamsız takiplerde, İcra Dairesi, alacaklının talebi üzerine borçluya ödeme emri gönderir, ödeme emrinde borcunu ödemesi için 7 günlük ödeme ve aynı zamanda bir itirazı var ise icra dairesine itirazını sunması için 7 günlük itiraz süre verir. Borçlu tarafından verilen süre içinde itiraz edilirse takip durur.

b)Kambiyo senetlerine mahsus takiplerde, takip talebi üzerine borçluya borcunu ödemesi için 10 günlük süre ve İcra Mahkemesine itirazda bulunması için 5 günlük süre verilir. Borçlu takibin dayanağı olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. Kambiyo senetlerine mahsus takipte, süresinde İcra Mahkemesine yapılan itiraz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Ancak İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaate göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.

c)İlamlı takiplerde ise, takip talebi üzerine İcra Dairesi borçluya icra emri gönderir. İcra emrinde borçluya borcunu ödemesi için 7 günlük süre verilir

İlamlı takibe itiraz süresi, icra emrinin tebliğinden önceki veya sonraki dönemde gerçekleşmiş olmasına göre ikiye ayrılır.

Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun ödendiğini (itfa), ertelenmiş olduğunu ya da zamanaşımına uğramış olduğu iddiasında ise icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün için icra takibine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Eğer borçlu 7 gün içinde icra takibine itiraz etmez ise ilamlı icra takibi kesinleşir ve borçlu söz konusu borcu ödemek zorunda kalır. Bu durumdan başka kaçış yolu kalmamaktadır. İcra İflas Kanununda bu durum kesin ve net şekilde hükme bağlanmıştır. 7 günlük itiraz süresinin kaçırılmamasına icra emri eline ulaşan borçlu dikkat etmelidir.

Borçlu, icra emrinin tebliğinden sonraki bir dönemde, borcun ödendiğini veya ertelendiğini ya da zamanaşımına uğradığını iddia ederse her zaman icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir.

Söz konusu bu durumda ilamlı icra takibinin son bulmasına kadar yani konusu para olan ilamların icrasında paraların paylaştırılmasına kadar icra ödeme emrine itiraz edebilir. Bu durumdan sonra icra takibi son bulur. Son bulmadan itibaren borçlu sadece İstirdat davası açabilme hakkına sahip olur.

İstirdat davası, borçlunun maddi hukuk bakımından gerçekte borçlu olmadığı parayı cebri icra tehdidi altında ödemiş olması halinde bu paranın kendisine verilmesi için açtığı davadır.

İcra emrine itiraz, ilamlı takibin yapıldığı icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesine dilekçe ile yapılır. İcra emrine itiraz, ilamlı icra takibini kendiliğinden durdurmaz. İlamlı icra takibi ancak icra mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile dururBu sebepten 7 günlük süre içinde uzman avukatlar tarafından hazırlanmış dilekçe ile icra takibine itiraz etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde borcun ödenmesinden başka bir çare kalmaz. Avukat Mehmet TOPRAK

Yukarıda belirtilen sürelerde itiraz etmeyen veya itirazı reddolunan borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş olur.

Avukat Mehmet TOPRAK

      Ankara Barosu – 2019

İlgili Yayınlar