+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
050970
Ziyaretçi Sayısı : 50970

Tarafından

Avukat Mehmet TOPRAK
Nasuh Hukuk
İHALENİN FESHİ DAVASIİhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir.İcra Müdürlükleri tarafından yapılan satışlarda usulsüzlük olması durumunda ihalenin feshi davası açılır.
Devamı
Nasuh Hukuk
Satışı talep edilen taşınırın haczi kesinleşmiş olmalıdır. İİK 106 madde gereğince hacizli taşınır mahcuza konulan haciz tarihinden itibaren altı ay içinde satış talebinde bulunup, satış avansının icra dosyasına yatırmak gerekmektedir. Satışı talep edilen menkul mal, talepten itibaren iki ay içinde satılır.
Devamı
Enerji tedarikçisi, Elektrik dağım firmalarının gerçekleştirmekte olduğu hizmet, ağır özen sorumluluğu gerektiren ve gerekli önlemlerin alınıp, bu önlemlerin devamlılığının sağlanması gereken bir hizmettir 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin, “Kuvvetli Akım Tesislerinin Güvenliği ara başlığı altındaki 5. maddesinde, Kuvvetli akım tesisleri her türlü işletme durumunda, cana ve mala...
Devamı
Avukat Mehmet TOPRAK
Pazarlık usulüyle satış İİK.119 maddesinde düzenlenmektedir. Uygulamada çok rastlanan bir satış yolu değildir. Pazarlık usulüyle satış; Bütün alakadarların istemesi, Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilmesi, Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilmesi ve İİK.113 üncü maddenin ikinci fıkrasında...
Devamı
Nasuh Hukuk
Alacaklı alacağına kavuşmak amacıyla icra takibi başlattığında, nakden tahsilât sağlayamadığında borçlunun malvarlığı üzerine yönelebilir. Bu malvarlığı borçlunun menkul ve gayrimenkul tüm değerlerini ifade eder. Ancak burada kanun koyucu, bu şekilde alacaklı-borçlu husumeti sebebiyle borçlunun malvarlığı üzerindeki haczin sadece borçlunun kendisini değil ailesi, birlikte yaşadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri de etkilemesinden ötürü bazı malların haczedilemeyeceğini...
Devamı
Nasuh Hukuk
Takibin kesinleşmesiyle alacaklının talebi üzerine, İcra Müdürlüğü tarafından borçlunun hak ve alacaklarına haciz konulur. İcra İflas Hukukunda haciz denilince akla ilk gelen ve en çok tartışma konusu olan haciz şekli menkul haczi kapsamında borçlunun ikametindeki eşyaların haczi işlemidir. bir diğer ismiyle ev haczi dediğimiz, borçlunun evinde veya iş yerinde uhdesinde bulundurduğu eşyaların haczi işlemidir. Alacağını...
Devamı
Nasuh Hukuk
İcra Hukukunda paraya çevirme, hacizden sonraki en önemli aşamalardandır. Satış, takibi kesinleşen ve alacağına kavuşamayan alacaklının talebi üzerine borçlunun icra iflas kanunu hükümlerine göre haczedilebilen mallarının, açık arttırma veya pazarlık usulüyle( uygulamada pazarlık usulü pek uygulanmamaktadır.) paraya çevrilmesidir. Satıştan elde edilen paradan öncelikle satış masrafı ödenir. Ardından satılan mahcuzun aynından doğan vergi borçları ödenir, Kalan...
Devamı
Nasuh Hukuk
Enerji tedarikçisi, Elektrik dağım firmalarının gerçekleştirmekte olduğu hizmet, ağır özen sorumluluğu gerektiren ve gerekli önlemlerin alınıp, bu önlemlerin devamlılığının sağlanması gereken bir hizmettir.
Devamı
Nasuh Hukuk
Kaza tutanakları: Öncelikle kazanın oluş biçimiyle ilgili tutunaklar incelenmek gerekecektir. Bunlar Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve eki olay yeri krokisi, sürücülerin ve görgü tanıklarının sıcağı sıcağına alınmış ilk ifadeleri, kaza yerleşim yerlerinden uzak bir yerde olmuşsa Jandarma görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar ve benzerleridir. Bunlara günümüzde teknolojinin sağladığı mobese kayıtlarını, olay yerinde bulunanların, kazaya karışanların ve...
Devamı
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 109. maddesinde motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazmini için kaza gününden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüş, aynı maddenin ikinci fıkrasında, davanın cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanması durumunda ceza Kanununun öngördüğü ceza zamanaşımının (sürücü, işleten veya diğer sorumlular için fark gözetilmeksizin) uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Eylemin suç oluşturması yeterli olup,...
Devamı
1 2 3